TTFEdit
TTFEdit is een GPL-editor voor TrueType-fonts. TrueType is een standaard die wordt gebruikt door de moderne besturingssystemen, zoals Mac OS X, Windows XP, Linux en natuurlijk OS/2, ook bekend als eComStation. Er zijn twee verschillende TrueType specificaties: van Apple (oorspronkelijke auteur van deze technologie) en van Microsoft. Mac OS X en Windows XP maken gebruik van eigen fontrendering systemen, er is ook een FreeType bibliotheek die wordt gebruikt door Linux. Op deze systemen zal hetzelfde lettertype in het algemeen er anders uitzien. TTFEdit probeert TTF bestanden te maken die compatibel zijn met alle genoemde systemen.

Systeemvereisten
  • Minimaal JRE versie 1.6
  • Grafische kaart met een resolutie van minimaal 1024x768 met 16-bits kleurdiepte.
  • Programma gebruikt 256Mb RAM.


TTFEdit op een eComStation machine met Open JDK


TTFEdit op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van TTFEdit
Download ttfedit-1.0a-bin.zip. Maak een map(directory) "TTFEdit". Unzip het bestand in de nieuw aangemaakte map (directory). Dat is alles!

Het ttfedit.cmd bestand
Met dit bestand start het programma TTFEdit. Ik heb een ttfedit.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set path=[drive: java]\JAVA160ga5\bin
set BEGINLIBPATH=[drive: java]\JAVA160ga5\bin
set CLASSPATH= 
[drive: ttfedit]
cd [drive: ttfedit]\ttfedit
java -Xms256m -Xmx256m -Duser.home=[drive: ttfedit]\ttfedit -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+UseParNewGC
-XX:+CMSParallelRemarkEnabled -XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=100000 -Xincgc -Dsun.java2d.d3d=True
-Dsun.java2d.d3dtexbpp=16 -Dsun.java2d.translaccel=true -Dsun.java2d.ddscale=true 
-jar ttfedit.jar 2>ttfedit-bugs.txt
De laatste vier regels zijn werkelijkheid één regel, vanwege de ruimte moest ik het in delen plaatsen. Wees ervan bewust dat er een spatie is tussen "-Dsun.java2d.d3d=True" en "-Dsun.java2d.d3dtexbpp=16" en tussen "-Dsun.java2d.ddscale=true" en "-jar". Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor TTFEdit zelf. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [drive: java] = station met Java
  • [drive: ttfedit] = station met TTFEdit

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam ttfedit.cmd. Dit bestand wordt gekopieerd naar de TTFEdit map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: ttfedit]\ttfedit\ttfedit.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "TTFEdit" worden opgegeven.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[drive: ttfedit]\ttfedit" wordt ervoor gezorgd dat TTFEdit alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat in plaats van in de Home directory.
  • De opgave "2>ttfedit-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) worden bewaard in het bestand "ttfedit-bugs.txt". De 2 in "2>" is dus geen typefout!
  • De specificatie "-Xms256m" komt uit het bestand run.cmd. De "-Xms256m" geeft de begingrootte van het geheugen aan.
  • De specificatie "-Xms256m" komt uit het bestand run.cmd. De "-Xmx256m" geeft de maximale grens van het te gebruiken geheugen aan.
  • Alle andere parameters en opties komen uit het bestand run.cmd. Wees je ervan bewust dat dit bestand niet in OS/2-eCS kan draaien. Als je dit bestand wil gebruiken moet je het eerst bewerken.

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 TTFEdit icon: TTFEdit-ecs.zip.

revisie 03 juli 2016